ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקצ

ב"ה, ד' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח אדר.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ולשאלותיו בענין הדירה, כפי ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר הנה בעניני דירה כפשוטם יש להתחשב עם האשה עקרת הבית, עפ"י מש"כ כל כבודה בת מלך פנימה. אף שכמובן (בדרכי נועם ובדרכי שלום) יכול לבאר לה גם טעמים ונימוקים דהשקפה מנגדת להשקפתה ואולי תשוכנע, אבל באם לא יש להתחשב בדעתה.

ב) בהנוגע להשמות, אינם מובנים הטעמים למה ישנו אותם, שהרי שמו וכן שם זוגתו תי' הם שמות קודש.

ג) אודות הצלחה במלאכתו מלאכת הקודש חנוך על טהרת הקודש, בענינים אלו ובכללות עניני תורה ומצות הובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו, ולכן החלטתו להתעסק בזה במסירה ונתינה תביא פירות, ז. א. הצלחה נוספת בעבודתו האמורה, ובפרט בתקופתנו שטח החינוך חיוני הוא וחשוב ביותר וביותר.

תקותי שהשתתף בהתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, עשירי בשבט, ויקח מהתעוררות זו על כל השנה.

בברכה לבשו"ט.

ז'תקצ

בעניני דירה: ראה גם לעיל אגרת ז'תקכג, ובהנסמן בהערות שם.

מו"ה גדלי': הערץ, סידני. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ז ו'תכא.

להערתו אודות מרז"ל: ראה גם לעיל אגרת ז'תקנח.