ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקצא

ב"ה, ה' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ בעל פעלים כו'

מו"ה גדלי' שי'

שלום וברכה!

... להערתו אודות מרז"ל המובא בתניא בשם הזהר מאן דנפח מתוכי' נפח (תניא רפ"ב ועוד), לע"ע לא מצאתי זה בזהר או בתקוני זהר, וכן ברשימת חסידי חב"ד מדורות הראשונים שתח"י נרשם מ"מ להנ"ל לספרי קבלה לרמב"ן בפירושו עה"ת (עה"כ) ועוד, אבל לא בזהר.

תקותי שהשתתף בהתועדות דיום סגולה יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, ויהי רצון שתומשך ההתעוררות ועד לפועל במשך כל השנה.

בכבוד ובברכה לפורים שמח.