ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקצב

ב"ה, ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אדר דמרבין בשמחה (והקודמיו) בו כותב אודות עניני הישיבה.

ובטוחני שכמו שראה נפלאות השי"ת בעבר ע"י התעוררות ר"ר של רבותינו נשיאינו, שבודאי ובודאי כן יהי' בעתיד ואדרבה, ואם בהתחלה דקשה היא הי' כנ"ל אעכו"כ לאחר שבעזה"י מעלין בקדש משנה לשנה.

ויהי רצון שכאו"א יעשה בזה מתוך שמחה אמיתית אשר השמחה שהתורה מצווה עלי' היא כלשון רבנו הזקן (שו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף יב) לא למשוך ביין וכו' ויאמר כל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה וכו' ולא נצטוינו וכו' אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל כו' עיי"ש.

ואף שמחולקת שמחת פורים שהיא עד דלא ידע משא"כ בשמחת יום טוב בה מדובר בשו"ע שם, הצד השוה שביניהם שגם שמחה זו צ"ל עבודת יוצר הכל אך שאינה בהגבלה וכמבואר בדא"ח בדרושי פורים.

תקותי שינצל אפשריותו ככל האפשרי להמשיך ביינה של תורה וכמבואר בדא"ח בכ"מ שרומז לרזין דאורייתא פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובאופן דהפצה בלי הגבלה כנ"ל ויהי רצון שיעשה בזה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

ז'תקצב

ויהי רצון: נוסח דומה נכתב לכמה.