ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקצג

ב"ה, ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח א"יא נו"נ כו' מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' אדר.

ת"ח על כתבו עכ"פ בקיצור אודות שבת דתורת החסידות במחנו הט'. ורצוני לבטוח שהרושם טוב אודותו כותב יפעול פעולתו מתאים לרצון רבותינו נשיאינו שהתועדויות ומסיבות כגון זה, הנה נוסף על גודל הענין מצד עצמו, צריכות להביא הוספה בעניני תורה ומצות, ומתאים לדבר משנה - המעשה הוא העיקר.

ופשוט שאין כוונתי לדרשה בעלמא, כי אם שבתור תושב המקום יעשה התלוי בו בכיון האמור. ובזה להשפיע על אחרים שגם הם ישתדלו להשפיע על אחרים, טופח על מנת להטפיח, והרי הובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא בכלל, מתאים לתוכן כתבו.

לשאלתו האם להשתדל בדבר בוא בן אחיו שי' ומשפחתו לאה"ק ת"ו, מובן שנכון הדבר, אלא שלכל לראש צריך לברר האם מסכימים הם לזה. שהרי הכוונה לעשי' בהנ"ל באופן לעגאלי וצריך שיקבל הסכמתם. ואופני ההשתדלות ידועים בסביבתו, כי כמה וכמה עשו כהנ"ל והצליחו, וכמדומה שישנם גם משרדים המשתדלים בהאמור, ויודעים באיזה סגנון טוב יותר לנסח את הבקשה, והרי אין חכם כבעל הנסיון.

לכתבו בענין הסכסוך שלו, מובן שצריך לעשות כדעת עו"ד היודע לא רק החק הכתוב, כי אם - תגובת השופטים שהרי לפעמים זוהי המכריעה.

ויהי רצון שיעצוהו כטוב באמת, ויבשר טוב, והרי נמצאים בחודש אדר, שכל יום ויום נצטווינו להרבות בשמחה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

מ. שניאורסאהן

ז'תקצג

מו"ה אפרים: כזרי, חדרה.