ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקצו

ב"ה, י"א אדר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים לתורה

ולמצותי'

צנמ"ס בעל מרץ כו' מו"ה חנני' יום טוב

ליפא שי'

שלום וברכה!

שמחתי לראותו פא"פ, בהוספה על מכתבו מיום הראשון עם המצורף אליו, ויתברך רופא חולים רופא כל בשר ומפליא לעשות. ויהי רצון שתהי' רפואתו שלימה וקרובה ועד שיחזור לאיתנו כפשוטו ולאיתנו כמשמעו, כמבואר בד"ה משכיל לאיתן האזרחי לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע.

ובפרט שזכות הרבים מסייעתו, פעולותיו בעניני יהדות ולכל לראש בתקוני מקואות, נוסף על ספריו במי הדעת, אין מים אלא תורה, אשר טהורה עומדת לעד היא, שאפילו דברי' על שפתי בני אדם, אינן מקבלים טומאה, וביחוד הדברים מסטרא דאילנא דחיי דלית תמן מחלוקת מרוח הטומאה כו', פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

ויהי רצון אשר כענין כל ימי חדש זה, שנצטוינו להרבות בשמחה, כן יהא בעניניו של כאו"א, הפרטים והכללים גם יחד, מנפש ועד בשר.

וכידוע במעלת מועד חדש זה, הם ימי הפורים, על ענין ימי חנוכה - שענין פורים - גם הצלת הגוף.

ולסיים מענינא דיומא, י"א בחדש, מיוסד על התחלת וסוף מסכת דידן מס' מגילה: מגילה נקראת בי"א כו' בט"ו, וידוע שרומז בזה לשם הוי' שסיומו י"א (ו' ה') והתחלתו ט"ו (י' ה'). וסכום הכולל של כל ימי קריאת המגילה, י"א-ט"ו, הוא ס"ה כמספר שם אדנ"י, שם הוי' כמו שהוא נקרא כשנתעלם, ז. א. כשאלקות מסתתר בלבושי עולם, ומודגש זה ביותר במגילה - שלא נזכר בה השם כי אם רמוז בר"ת וסופי תיבות, ולכן נצטוינו שתהי' המגילה נקראת ופרסומי ניסא דוקא.

וכמו כן הוא בכלל ע"י לימוד התורה, המברר עניני העולם ופוסק ומגלה אשר זה מותר וטהור וכשר להעשות בו רצון ה' ומצותו, וזה לא הותר למלאכת שמים. וע"י פעולה זו דנפש האדם בעולם - מגלים ג"כ תוכנם האמיתי של כל ימי השנה ותכליתם, כי כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ובפרט הוא - ע"י לימוד המיוחד שתקן משה לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בענינו של יום ובאופן כפירוש רש"י בחותם המסכתא - לקבל ולקיים עליהם ועל בניהם בזה ובבא.

בכבוד ובברכה.

ז'תקצו

מו"ה חנניא יום טוב ליפא: דייטש הרב מהעלמעץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקיח, ובהנסמן בהערות שם.

בד"ה משכיל לאיתן: נדפס בקונטרס לימוד החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר.

אינן מקבלים טומאה: וכאש דוקא (ברכות כב, א) - שעיקר טבילוותא לטהר גם אחרים, בנורא הוא (סנהדרין לט, א), וד"ל.

וביחוד הדברים מסטרא: זח"ג קכ"ד, ב. ונתבאר באגה"ק לרבנו הזקן סי' כו.

וכידוע במעלת: לבוש הובא בט"ז שו"ע או"ח סתר"ע ס"ג.

וידוע שרומז: של"ה פ' תצוה.

נקרא כשנתעלם: פסחים נ' סע"א.

נקראת ופרסומי ניסא: להעיר מצפנת פענח (להגאון הרגצובי) על הרמב"ם הלכות מגילה פ"א ה"ג.

ולסיים מענינא דיומא: ראה גם לעיל אגרת ז'תקפה.

דנפש... בעולם... השנה: ג' בחי' - יסוד ס' יצירה ושל היצירה עצמה (עיין בד"ה והר סיני עשן, תרכ"ח).

כל יומא: זח"ג צד, ב. וראה זח"א רסד, ב.

בענינו של יום: נס הנעשה בו ביום... הלכות הצריכות לבו ביום (שו"ע רבנו הזקן סתכ"ט ס"ד).