ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקצט

ב"ה, י"ז אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק תצוה, בו כותב אודות החילופי דירות ואשר אי"ה חוזר לדירתו בכפר החדש, ומה שקס"ד בזה ממ"ש בספר חסידים כו'.

והנה אין זה שייך לנדון דידי', שהרי גם באמצע גר שם בנו דברא כרעא דאבוה, וגם זה הי' תנאי שיחזור הוא (הכותב) לאחרי זמן קצר, ועוד ונוסף על כולם שכל הכפר מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל וברשותו.

ובכלל בענינים כגון דא, די לן חידושו ואין להוסיף. אלא כיון שהעיר בהענין, מהנכון שקודם שיחזור הוא לדירתו, ילמדו שם ברבים ג' ימים עכ"פ פעם אחת ליום, ז.

א. חזקה בפעמים וחזקה בימים ולאחרי זה ידור שם במנוחה שמחה וטוב לבב.

בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו ואת המזוזות של עכשיו ושיקבעו בדירתו הנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תקצט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 453.

אודות החילופי דירות: במכתבו: כשנגמרה הבני' של כפר חדש עברתי מדירתי של הכ' הישן להכ' החדש, ואחרי נשואי בני.. נתתי לו את דירתי בכפר החדש על תנאי שכשיבנו את השכונים יעבור הוא להשכון ואני אחזור לכפר חדש, ואז עברתי בחזרה להדירה הישנה בכפר הישן. ועכשיו שאני מקוה איה"ש לחזור לדירתי בכפר החדש מצאתי כתבו בספר החסידים.. הדר בבית אחד ויצא ממנו לא יחזור לדור בתוכו עד אחר שבע שנים שלמים.