ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תר

ב"ה, י"ז אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיו"ד אדר, ונעם לי לקרות בו בסיום מכתבו, אשר ישתדל להביא ברבים ובהרחבה ע"ד תורת החסידות וביחוד חסידות חב"ד, ואת"ל הרי גם זה מענין ימים אלו, שנכתב מכתבו בימים שלפני הפורים ונתקבל בימים הסמוכים לאחר הפורים, שכל הענינים והנסים היו ביין, שמזה גם הציווי לבסומי ביין (רש"י מגילה ז' ושו"ע) והרי ברוחניות הרמז לרזין דאורייתא, נכנס יין יצא סוד, ונתבאר בארוכה בלקוטי תורה לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, שיר השירים כ"ו ג' ואילך, ויהי רצון שיעשה בזה באופן דמוסיף והולך.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל ובכללות הענין דהפצת המעינות חוצה מתוך שמחה ובפרט ע"פ ציווי רז"ל דמרבין בשמחה.

ז'תר

מו"ה משה: הייזלר, בני ברק. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ט ז'שפח.