ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרא

ב"ה, י"ז אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהודא

שי'

שלום וברכה!

מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ בעתו נתקבל.

במענה לשאלתו (בקיצור עכ"פ) - רק בבי"ע (וביחוד - בעשי') יש נמצא אשר )בהרגשתו) אין לו עילה וסיבה שקדמה לו - וזהו מפני שנתהווה מזה שאין לו עילה כו'. - עיין אגה"ק רס"ך.

ז'תרא

מו"ה יהודא: שמוטקין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רא, ובהנסמן בהערות שם.

במענה לשאלתו: הבדל בין בריאה שהוא לבדו בכחו להוות יש מאין.. האצילו נק' גילוי העלם, הלא גם אצי' הוא מחודש וכמאמר יותר משאי"ע עשי' לגבי אצי' אי"ע לגבי בורא.