ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרג

ב"ה, ח"י אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיו"ד אדר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שכתב הבקשה כן יבשר טוב בזה.

לכתבו אודות גידול הזקן שיש מציעים "לישר" אותו.

אינו ברור מה כוונתו בתיבת לישר. - ולדעתי ע"פ כתבו - אין מקום לגזוז אפילו בכדי לישר, כי - אם בהנוגע למנהג טוב שנהגו כמה פעמים וזמן צריך להתבונן איך להפסיק מהנהגתו - עאכו"כ בכגון דא. שאדמו"ר הצמח צדק פוסק שזהו לא מנהג טוב, כי אם חיוב. ומי שעשה ע"ע כהוראת אדמו"ר - אינו מובן ויעורר תמי' גדולה באם לפתע פתאום ישנה בזה. ואולי בהאמור כוונתו ליישר ע"י מסרק (אף שישנם יחידי סגולה שמהדרים ומקפידים על זה, ובלשון המובא - לא נגעו בשערת זקנם), כנ"ל נהגו בזה רק יחידי סגולה ויכול לישר הזקן במסרק. והרי יקיים בזה מצות כבוד האם בהאמור.

ולהחששא שאפשר הזקן מעכב בעניני נכבדות. - לפלא אפילו הקס"ד בזה, כיון שמפורש דעת חז"ל בלי שום חולק, שי"ג תקוני דיקנא הם צנורות השפעה וקבלת הברכה מלמעלה, ופשיטא שאלה רק מסייעים בענינים רצוים, ובפרט בשידוך הטוב באמת.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, וכן מאשר הרגיע את אמו שתליט"א בדרכי נועם ובאותיות מסבירות מתאים להכתוב לעיל.

כבקשתו נשלח המכתב בלי תור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תרג

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 325.

לגזוז: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'קיא, ובהנסמן בהערות שם.

נצורות ההשפעה: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'שכג. חי"ג ד'עדר.