ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרו

ב"ה, כ"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

האברך שלמה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מו' אדר, ובינתים נשלח לו מהמזכירות, בקשת זירוז ועד לקיום - מצוה משלוח מנות ומתנות לאביונים, ובפרט בתוככי הנוער, אשר נוסף על גודל המצוה מצד עצמה (עד שהודיעו חז"ל - שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, כי אין כל העולם יכול להכילו), יש ביחוד בזה ערך חינוכי הכי חשוב, ואצפה לבשו"ט מהנעשה בזה.

לכתבו ע"ד מצה שמורה, אשתדל בזה, ובטח אשר יאשר הקבלה, ובאם יעלה בידי, אשלח - נוסף על בקשתו, מצות אחדות, ותקותי שיחלקם בין המושפעים שלו, בצירוף הסברתו על גודל הענין וחשיבותו, ובפרט ע"פ המובא ומבואר בכ"מ תוכן הענין, שמצה נקראת מיכלא דמהימנותא (אמונה) ומיכלא דאסוותא (רפואה).

בברכה לבשו"ט בכל האמור ועוד ועיקר על שמנצל כל הכחות ואפשריות שלו והיכולת - להפיץ היהדות המסורתית, ובעיקר - בעיקרה, קיום המצות מעשיות בפועל בכל חוג ומקום שהשפעתו מגעת.

במענה לשאלותיו: א) מובן שנקודת ותכלית הלימוד - שידע ויבין התלמיד תוכן הפסוק, ולא העתקה מכנית מלשון ללשון. ובפרט שידיעת התוכן - מזכירה ומחזקת ידיעת פירוש המילות. ב) ברוב התקופות ובפרט עתה אשר שעות הלימוד מצומצמות ביותר - הרי בבתי ספר מסוג שכותבו צריך לנצל כל שעה ורגע ללימודים ההכרחים וחיונים, ז. א. לימוד דיני ישראל שהם מעשיים בחיי התלמיד והמשפחה, עקרי האמונה (י"ג "אני מאמין"), פרשת השבוע (או חומש על הסדר), פירוש המילות בתפלה, פרקים נבחרים מנביאים וכתובים (כמובן נכלל בזה - כל מגלת אסתר, רות איכה). משניות מלוקטות, קטעים מעין יעקב וגמרא. - מוסר חסידות יש לכלול לימודם באחד מהנ"ל (בביאור עקרי האמונה, פירוש התפלה וכיו"ב).

המצפה לבשו"ט.

ז'תרו

שלמה: רובעל, בוענאס איירעס.

מהמזכירות: נעתק לעיל - ז'תקצח.