ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרז

ב"ה, כ"ה אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ב אדר עם המצורף אליו ות"ח על כתבו עכ"פ בקיצור - במקום שאמרו להאריך - להנעשה במשך חדשים שלא הי' ממנו כל מכתב וידיעה אף שגם עתה פלא להעדר הכתיבה וקיצור הנמרץ אפילו גם כשכותב.

מובן שנכונה התכנית לחלק מכתב התעוררות לחג הפסח ובטח אף שאינו מזכיר עד"ז גם שטר מכירה קצר שיוכלו לצרפו לשטר מכירה כללי, ואו ששטר הנ"ל יהי' בצורת יפוי כחו לכל המקומות בם נמצא חמץ וכלים חמוצים.

ויהי רצון שבעמדנו בסיום חותם חדש אדר ומתקרבים לחדש ניסן, חדש הגאולה, הנה יבשר טוב בטוב האמיתי כהוראת חז"ל, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות...

בברכה לבשו"ט.

ז'תרז

מו"ה עזריאל שי': חייקין, קופנהגן, אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תס, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תשנ.