ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרח

ב"ה, כ"ה אדר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות

עסקן

רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו'

מוה"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

בתודה קבלתי מכתבו מי"א אדר, ובודאי בינתים נתקבל ג"כ מברק השני שלי במענה על שאלתו במברקו.

בודאי יהנה לדעת שהכרוז בנוגע משלוח מנות ומתנות לאביונים מצא הד נכון ומתאים לדבר חכמינו ז"ל מעשה הוא העיקר. ומסתפינא לומר אשר כנראה כמה וכמה אלפים מהנוער קיימו מצוות אלו בפעם הראשונה בחייהם (הודות להתעוררות האמורה). ונפלא הדבר עד כמה לבן של ישראל ער הוא, אשר בהודעה בעלמא מקיימים דבר טוב, ומזה תוספת עידוד לכל אלו שהשפעה להם על הרבנים שאינם ח"ו כקול קורא במדבר גו', ואף שלפעמים, ואולי לפעמים תכופות, אין התוצאות נראות אל אתר, ואפילו לא לאחרי זמן, אבל בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר - חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

מובן וגם פשוט שלעת עתה במצות האמורות נקל יותר לעורר ועד לקיום בפועל ממש, מאשר במצות הקשורות בקשויים וכו', אבל בודאי שמצוה גוררת מצוה, מכשרת נפש המקיים שיהי' עכ"פ בנקל יותר לעוררו לקיום עוד מצות ועוד מצות.

בודאי שלדכוותי' דכת"ר הנמצא על אתר למותר להדגיש איך שהנ"ל יפה בעתו לפי המצב בהוה באה"ק ת"ו [העדר האחדות בצד השמאל ועד לממדים מבהילים, שעוה"פ מודגש בפועל אמתיות מה שנאמר אל תאמרו קשר גו', כי בודאי ובודאי שלקשר כזה אין קיום, ומה נעמו דברי רבינו הזקן בספר תניא קדישא פ' ל"ב]. תקותי חזקה שלא ימנע כת"ר הטוב להודיעני בהמשך להנ"ל וכן בכללות מהמצב ביהדות וכו' במחיצתו ובסביבתו.

ומענין לענין מעין אותו ענין, ימים אלו הגיעוני תמונות מס. פאולא ובהם מהשתתפות כת"ר במסיבת התועדות דיום הבשורה די"ט כסלו במוסד אהלי"י אשר שם.

כנראה מפני סיבה נתאחרה ידיעה זו ע"ע, ומגלגלין בשורה טובה ומשמחת לימים שמחים דחודש אדר בו מרבין בשמחה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט טוב לשמים טוב לבריות טובה לעושה פירות, מתוך שמחה וטוב לבב.

ז'תרח

מוה"ר יצחק מאיר: לוין, אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקצח, ובהנסמן בהערות שם.

צווי פון די יסודות: ראה היום יום כ"ח חשון תש"ד. ט' אייר תש"ג.

"דאס דארפן אלע עמים כו': ראה קונטרס מאמרים, קונטרס יד, תרצ"א, ריגא.

חודש הגאולה: מדרש רבה בא פט"ו, יא.

מצויינים.. אפגעזונדערקייט כו': הגדה (ראה פי' זבח פסח). מכילתא בא יב, ו. לקח טוב שמות ו, ו. וראה ג"כ צפני' א, ח. ילקוט בלק רמז תשסח. רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יא ה"א. סמ"ג לאוין נ'. שו"ת צמח צדק יו"ד סצ"א. ובשער המילואים בהשמטות.

וש"נ.

פאר-טיפ פון אלע שפעטערדיקע גלות'ן: בראשית רבה פט"ז, ד.

מאזשעס.. חאטשעש: כידוע הסיפור בהבעש"ט ותלמידיו בזה.