ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרט*

ב"ה, כ"ה אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

... בהנוגע לכתבו שאינו מקבל עזר וכו', הנה, לכל לראש בודאי שבכל כאו"א מהעובדים במלאכת ה' חינוך על טהרת הקדש ובפרט במסגרת רבותינו נשיאינו, מתקיים בפועל מ"ש עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ [שיש לפרש בזה, עושה מלשון עשי' וכפי', אשר כופה ומשדד ה' העלמות והסתרים שבטבע, ועד לאופן שנתהפכים למסייעים, וכענין ימי הפורים דאזלינן מנייהו שעמי הארץ מתיהדים וגו' ונהפוך הוא וגו'. ובודאי לדכוותי' שראה זה במוחש בעבר הקרוב, אין צורך לאריכות ולהביא ראיות לדבר הפשוט].

תקותי שמ"ש בחותם מכתבו, בהנוגע לעצמו - הנה מתאים להכתוב לעיל - "הגיע" העזר מן ה' גם בו ופועל פעולתו.

ויהי רצון שבעמדנו בסיום וחותם חדש אדר, דנצטוינו להרבות בשמחה, וערב חדש ניסן, חדש הגאולה מכל המצרים וגבולים, הנה יראה זה גם בעבודתו בקדש, בב"ר בהסמינר ולמקצוע, ויבשר טוב - טוב באופן הנראה גם לעיני בשר ועד שיוכל להתנהג מתאים למ"ש ואתהלכה ברחבה - בכל עניני המוסד ומתוך הרחבה גם בעניניו הפרטים,

ובזה מענה נוסף גם על סיומו במכתבו בהנוגע להזזה וכו' - וע"ד סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר אודות חסידו של רבנו הזקן ר' מרדכי ליפלער, שהי' מנצח את היצר בטענה, שאיך אפשרי שישמע לפיתויו והכל יודעים שהוא עשיר ויש לו מהלכים בבית המלכים, בבית המלוכה אדירה כרוסיא בימים ההם, ולכל לראש - שהנהו חסידו של רבנו הזקן...

ז'תרט*

מו"ה שמואל שי': חפר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקפז, ובהנסמן בהערות שם.

בב"ר: בבית רבקה.

סיפור ששמעתי: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקסב.