ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תריא

ב"ה כ"ח אדר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר כניסתם לעול מצות.

והנני שולח לכם ברכותי הלבביות שתקבלו עליכם עול התורה ועול מצותי' בשמחה ובטוב לבב. שאף על פי שהוא ענין של קבלת עול, וקבלת עול שלימה כמו שהי' בעת הגיע כללות עמנו בני ישראל לעול תורה ומצות במעמד הר סיני, שעה שהקדימו נעשה לנשמע, אבל יחד עם זה עול נעים הוא, כי אין טוב אלא תורה ומצותי', כמו שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, ולמוד התורה הרי מביא לידי מעשה קיום המצות בחיי יום יום.

ומתאים למה שנאמר בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו גו' ונתתי כו' ככל הברכות המנויות בפרשה, יהי רצון שתתנהגו בהתאם להאמור ככל הדרוש וימלא השי"ת הבטחתו שנתברכו בכל המצטרך בגשם וברוח גם יחד.

בברכת הצלחה בלימוד התורה ובקיום מצותי'.