ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תריב

ב"ה, כ"ט אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה הלל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט אדר.

ויהי רצון שיבשר טוב, טוב האמיתי כהוראת חז"ל טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות (קדושין מ' ע"א) ובשמחה אמיתית שמחה של תורה ומצותי', וכדברי המורה הגדול הוא הרמב"ם בידו החזקה סוף הלכות לולב, יעו"ש.

ומסמך גאולה לגאולה, ימי הפורים לימי חג הפסח זמן חירותנו הבע"ל, ומגאולה דאופן דאכתי עבדי אחשורוש אנן לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בעגלא דידן.

הפס"ד מהצ"צ נמצא בס' שערי דעה בסי' סא. נזכר שם הצ"צ גם בסי' סב (חאו"ח), צא.

לומר דהמקור לדברי הרמב"ם (הל' אי"ב רפט"ו) דבן הנדה פגום הוא ממס' כלה, וכ"מ בבי' הגר"א לשו"ע אה"ע ס"ד סי"ג - צע"ג לדידי - דאדרבה משם ראי' לסתור, כיון שקויים דוקא כדברי רע"ק שהוא ממזר ובן הנדה, ואמרו שגדול הי' רע"ק כי הכחיש דברי החולקים ע"ז.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'תריב

מו"ה הלל: מדליה, לידז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'קסג, ובהנסמן בערוות שם.