ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תריג

[אדר תשכ"א]

לפלא אז מ'רעט און מ'רעט וכשמגיע לפועל - כאו"א חושב שהכוונה למי שהוא אחר לא אליו!

כו"כ פעמים מובא פתגם- הוראת רבותינו נשיאנו טראכט גוט, וועט זיין גוט (שהכוונה שהמח' תועיל בזה) - ובהיפך מזה "ממציא" מחשבות באופן הפכי, ולמרות שנמצאים בחודש אדר שנצטוינו להרבות בשמחה, שרוי בעצבות (עיין תניא בזה) וכו'.

וחותמים בדבר מלכות: טראכט גוט וועט זיין גוט - בנראה ובנגלה.

ז'תריג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 428