ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תריד

ב"ה, ב' ניסן, יום הסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב),

ברוקלין, נ. י.

ה'תשכ"א. שנת המאה להולדתו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

לכל אחד ואחת אשר בכפר חב"ד - מיסודו

ובהנהלתו

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ

זי"ע -

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לכל אחד ואחת מהם - ברכה לחירות מכל ענינים המבלבלים מעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב ולחג כשר ושמח.

אשר שמחה פורץ גדר, שנוהג בעניני תומ"צ למעלה מגדרו וטבעו, וההנהגה עמו מלמעלה - שפורצין בשבילו גדרו של עולם ומתברך בבני חיי ומזוני (ובכל ענינים אלה - באופן ד)רוויחי.

ומתאים לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר חג הפסח נמשך ומאיר בכל יום ומאיר תמיד - יהי רצון שיהי' כן בכל עניניהם הפרטים והכללים גם יחד, ובימי כל השנה כולה,

עדי יבוא הפורץ - משיח צדקנו - ויגאלנו בגאולה האמתית ויקוים היעוד - ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ולקיץ בריא ושמח.

שלחתי - מצה שמורה, ובקשתי אשר ועד הכללי של כפר חב"ד עם ועד הרוחני והרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ כו' הרש"ז שליט"א מרא דאתרא בראשם - יחלקון לתושבי כפר חב"ד ולבחירי עסקני חב"ד אשר באה"ק ת"ו - שליט"א.

ויהי רצון שתפעל המצה פעולתה, פעולת מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא במילואה.

ז'תריד

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 247 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

פעולתה.. במילואה: ראה וככה תרל"ז פ"ס.

מיכלא דמהימנותא.. דאסוותא: ראה תורת רבנו הזקן בזה (היום יום תש"ג, טו ניסן).

שלחתי - מצה שמורה: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'קסא. חי"ח ו'תשפו. חי"ט ז'רמד, ועוד.