ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרטו

ב"ה ד' ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אדר.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שכתב הבקשה כן יבשר טוב בכל האמור במכתבו, ובזה ג"כ בהנוגע לפעולות בהפצת המעינות שאין לזה כל שייכות למאמר חז"ל דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים כי אין כלל מצב של בית אסורים ח"ו ומכש"כ וק"ו ממדינתנו לפנים שגם שם בענין זה לא הי' מצב כנ"ל עאכו"כ במדינות אלו, ואדרבה רואים במוחש שכשמשתדלים אפילו בפעולה קלה ביותר בהפצה האמורה, דוקא בשנים אלו מצליחה ביותר וביותר ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

פשוט שאין הכתוב בא בתור מוסר ח"ו כי אם הבעת צער על שאין אנ"ש וביותר אלו שגזע צור מחצבתם מסייעתם, מנצלים כלל וכלל גודל האפשריות שניתנה להם בהאמור, ובפרט שזהו מוסיף ג"כ בשמחה וטוב לבב ובמילא גם בבריאות הגוף כפשוטו, וק"ל.

ובעמדנו בחדש ניסן ומתקרבים לחג הפסח זמן חירותנו, יהי' בכל ענינים הכתובים במכתבו חירות מכל ענינים המבלבלים ויבשר טוב.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ז'תרטו

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 612.