ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרטז

ב"ה ו' ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' ניסן אודות מצב רוחו ומחשבות המבלבלות.

ומהנכון אשר יראה בספר תניא קדישא מרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשלחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) מה שכותב בשלילת העצבות וכו' (עפ"י מפתח ענינים, תניא שבהוצאת קה"ת).

ועוד וגם זה עיקר שיתבונן בענין השגחה פרטית, איך שהשי"ת משגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית ושהוא עצם הטוב ומטבע הטוב להטיב, שמזה הרי התוצאות ומסקנא מידית בלשון נעים זמירות ישראל ד' רועי לא אחסר גו' לא אירא.

ובכלל אין כדאי לבזבז זמנו על התבוננות במצב רוח של עצמו, והרי טוב יותר ללמוד באופן שאינו מייגע אותו בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, וכנ"ל באופן שלא יתיגע עד שישתפר מצב רוחו לגמרי.

לכתבו אודות המעלה שאצלו כשמתפלל ביחידות, כמה בכגון זה נוהגים

שמתחילים להתפלל עם הצבור אף שלאחרי כן תפלה שלהם לוקח זמן יותר וממשיכים ביחידות.

מהנכון אשר יבדקו את התפלין שלו וכן את המזוזות שבדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, ואשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה. נכון אשר ישמור על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא.

בברכה לבשורות טובות מתוך שמחה וטוב לבב וחג פסח כשר ושמח.

ז'תרטז

לכתבו: ראה גם לעיל אגרת ז'תקס, ובהנסמן בהערות שם.