ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תריז

ב"ה ז' ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בהנוגע להבחור... שי' בודאי ימצא כמה ידידים שידברו עם הנ"ל פעם וכמה פעמים דברים היוצאים מן הלב שיעזוב דרכו הרעה ר"ל, והרי סוף סוף הובטחנו שלב ישראל ער הוא, אלא כנ"ל צריכים שלא להתרשם באם בפעם הראשונה לא ישמע לדבריהם ולדבר עוה"פ ועוה"פ. וגם מהנכון שמי שהוא מידידיו יפרישו לצדקה לזכות הנ"ל למען ישוב ממחשבותיו. ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

התקוה חזקה שהוא הכתוב יש לו קביעות בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קודש הוא לה'.

בברכה לחה"פ כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א