ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תריט

[ז' ניסן תשכ"א]

... לפלא גדול וקצת מצער מה שאינו מזכיר במכתבו אודות פעולותיו בהפצת המעינות חוצה, והביטוי קצת, מפני שהתקוה שפועל בזה, ומ"מ העדר הידיעה עכ"פ גורע בהפועל, כנראה במוחש. ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב, והרי עפ"י שו"ע - טוב האמיתי בכגון זה, לא רק עביד סתם, כי אם כמאן דבעי למיעבד.

ז'תריט

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 613.

א גאר צענטראלען ארט: הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו (ס' החינוך מצוה כא. עיי"ש).

אויסערגעוויינלעכער בטחון: ירמי' ב, ב. ובמפרשים שם. מכילתא שמות יב, לט. להעיר ג"כ מזח"ג קסח, ב.

מיליאנן מענטשען: ראה תרגום יונתן בן עוזיאל לשמות יב, לז-לח. ובמכילתא שם.