ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרכב

ב"ה, יו"ד ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אדר שנתקבל ז"ע, בו כותב אודות המיחוש של זוגתו תחי'.

ויש מקום לומר שעדיין אין כל המזוזות כשרות או שהוקבעו שלא כדין, ובכל אופן תסיח דעתה לגמרי מהחלומות כי אין בהם ממש, וכמאמר חכמינו ז"ל חלומות לא מעלין ולא מורידין ותתחזק בהנהגה מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם והשי"ת יצליחם למילוי משאלות לבבם לטובה, וככל שיתוסף בבטחון בהשי"ת ובהנהגה האמורה יתוסף בהברכה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר