ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרכו

ב"ה, ערב חג המצות, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ועד עדת הספרדים בירושלים עיה"ק

ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באיחור זמן רב הגיעני מכתבם ואחרי כן פרסומיהם, ות"ח על שימת לבבם לשלחם אלי.

ולתוכן מכתבם בשאלות בעית הרבנות הראשית, יותר נכון - בעית הרב הראשי הראשון לציון, אף שלכאורה כבר אינה אקטואלית כעת, בכל זה על פי מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל אבהיר עוד הפעם עמדתי, אף שלכאורה נתפרסמה די צרכה, והיא:

בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט. וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה בדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני, או פלוני בתור ממלא מקום.

לשאלתם שבאם אין מקום לדחית רב ממשרתו על ידי הועידה הנ"ל אם כן מהו התוכן דהגבלת שירות הרב לתקופה מסויימת ואחרי כן בחירות על ידי ועידה כהנ"ל, הנה קושיא אינה מבטלת ח"ו דין, ובפרט דין הנוגע בכבוד התורה, ועשית דבר שהוא נגד השו"ע בעבר והודעה שיעשו כן גם בעתיד אינה מהפכת עבירה למצוה.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ז'תרכו

עמדתי: ראה גם לעיל אגרת ז'תעד, ובהנסמן בהערות שם.