ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרכח

ב"ה, ח"י ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב נפתלי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הספר, דברי שאול, שהו"ל ות"ח ת"ח.

וכיון שהנ"ל בא בהמשך לשיחתנו בעת שנפגשנו, הרי בטח זוהי גם הזדמנות להזכיר ע"ד נקודה עיקרית שנגענו אז בה אודות ניצול כשרונותיו וידיעותיו שלו להפצת התורה הנגלה והחסידות גם יחד, שהרי תורה אחת היא

שאם בכל הזמנים ובכל המקומות נצטוינו על אמור עאכו"כ בתקופתנו זו בעקבתא דמשיחא, וכידוע אגרת הקדש של הבעש"ט, שלכשיפוצו מעינותיו חוצה קאתי מר דא מלכא משיחא, ובמדינה זו שרואים במוחש שנעשית מרכז של עמנו בני ישראל, לא רק מרכז גשמי כי אם גם מרכז רוחני וד"ל.

שלכן האחריות וביחד עם זה גם הזכות של כל אחד שהיכולת בידו לעשות בזה, ולעשות בסגנון חז"ל כדבעי למיעבד, והרי ידוע שעם כל ציווי התורה הרי גם היכולות ניתנה למלאות הציווי, ובפרט בכהנ"ל שזהו זכות הרבים.

ויהי רצון שבעמדנו בזמן חירותנו, חירות מכל הענינים המבלבלים, כן יהי' בהאמור, וינעם לי להתבשר טוב בזה.

בכבוד ובברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו

המזכיר

ז'תרכח

הרב נפתלי: ערנברג.