ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרכט

ב"ה, י"ט ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו, בו כותב אודות האברך...שי', ושאלת אביו בהנוגע להנהגתו עם בנו הנ"ל.

מובן שאין להתרשם ממה שהוא אומר, שבאם לא יניחו להפיק זממו הרע ר"ל יעשה וכו' כי אם להסבירו שאדרבה שבאם ח"ו יפיק זממו הרע הרי זה הורג עצמו בחיי עולם הבא וגם בחיי עולם הזה, וגם את זו שעל ידה באה התקלה וכידוע דברי חכמינו ז"ל בזה. אלא שצריך לדבר עם הנ"ל בדברים היוצאין מן הלב פעם אחר פעם, וכן לבקש ידידי האברך שגם הם ישפיעו עליו כל אחד באופן המתאים.

כיון שלפעמים הכי קרובות, קורה כהאמור עם הבנים מפני שהאבות אינם שלמים ביראת ה' ובקיום מצותיו, יש להסביר את זה לההורים על מנת שמכאן ולהבא יתנהגו בחייהם היום יומים מתאים להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה הנ"ל כן יבשר טוב בזה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ז'תרכט

שבאם לא יניחו להפיק זממו: לישא נכרית - יהרוג את עצמו.

לייגט דעם טראפ: ראה שלחן ערוך לרבנו הזקן סימן תע"ב בתחלתו: והתורה אמרה כו'. וברמב"ם הל' מצה פ"ז ה"ב: מצוה להודיע לבנים כו' שנאמר כו'. ולפ"ז מובן לשון המכילתא (הובא בסהמ"צ להרמב"ם מ"ע קנ"ז) "אין לי אלא בזמן שיש לו בן" - דלכאורה יתור לשון הוא. וק"ל.

אידישע קינדער: מעוררין למעלה הענין דכי נער ישראל ואוהבהו, כתוב המדבר בזמן דיציאת מצרים (ראה שיחות חה"פ תש"ד. כן בסידור האריז"ל בענין וכאן הבן שואל).

פון יעדער אידן: ראה שו"ע לרבנו הזקן סימן תפ"ט בתחלתו.