ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלא

ב"ה,כ"ג ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' חוהמ"פ:

מובן וגם פשוט, ולפלא גם הספק בזה שעליו להתעסק בענין ה... ומכמה טעמים, ולראש ולראשונה, שהדבר הרי מוכרח הוא, והוא כבר נתמחה בענין (למרות הענינים בלתי רצוים אודותם כותב).

ולכללות תוכן מכתבו זה והקודמו - לפלא שהטענות שלו מופנות לא ע"פ הכתובת הנכונה, ובאם הי' מפנה אותם בנכון, הרי תומ"י הי' בטל כל יסוד לתלונותיו, ואפרש דברי:

חונן מהשגחה העליונה בכשרונות טובים וגם נעלים ביחד עם מרץ המתאים להוציאם מן הכח אל הפועל. כוונתי - בשטח ההוראה, בארגון ענינים ובעסקנות צבורית, אלא ששתי נקודות המפריעות לו לנצול ככל הדרוש וככל האפשרי בהן (שמאיזה סיבה שתהי' - אינו רוצה לשנותן - ובמילא נראה לו שגם אינו יכול): שיתוף פעולה עם אחרים (ז.א. כשותפים, ששניהם מעונינים אך ורק בטובת הענין, ומוכרחים מפני זה לוותר על כו"כ ענינים, וד"ל). והב', שהמרץ - כרגיל בטבע כמה בני אדם - מפריעו במדה ידועה לעשות ענינים בסדר מסודר ומתוכנן. [דא"ג - שגם לזה מועיל שיתוף פעולה אם אחרים שהרי השני אין המרץ של הראשון מבלבלו לעריכת תכנית וחשבון בעוד מועד].

למרות שתי נקודות האמורות, הנה הכשרונות שלו והמעלות - המנויות לפני זה, מכריעות בהרחבה את שתי נקודות האמורות, אף שאין הן בטלות לגמרי, וכאשר בטח נוכח בהעבר, ז.א. בהס"ה שהי' טוב ובטוב לא רק בדוחק, אלא הרבה יותר מזה, אף שהיו מגרעות, כנ"ל.

בסיכום האמור: מוכרח וגם טוב, לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, שימשיך בעניניו ב... בפרט, אלא שישתדל כפי האפשרי - באם לא לבטל כליל שתי הנקודות הנ"ל עכ"פ למעט בהן...

עוד נקודה - לסיום מכתבו שדבר עם...מזקני החסידים וצעק עליו וכו' - הנה לאחרי בקשת סליחתו של זקן החסידים הנ"ל, בתוך שאר זקני החסידים, אני אין לי אלא מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שהמעשה הוא העיקר (ואת"ל - הרי זה גם משנה מפורשת). וכשנעשה סה"כ מפעולות זקני החסידים ב... בהנוגע לעשי' בפועל, הרי נראה בפועל: שהישיבה שיסדו היתה פוחתת והולכת עד שבטלה לגמרי [אלא שנתארך הזמן כי בינתים באו אנ"ש מרוסיא ועשו על דעת עצמם וללא רצון זקני החסידים ד... וכו' ועכ"פ נתיסדה ישיבת...] והמצב ד... בודאי ידוע. כן מצב הבתי כנסיות החסידותים ב...

וכו' ופעולותיהם בהפצת המעינות וכו' וכו'. ובמילא אין פלא שגם לאחרים מייעצים להתנהג באופן האמור, אלא שאלו השומעים עצתם - יכולים להסתכל בתוצאות שיטה זו דזקני החסידים בהנוגע לפועל, ולשער בודאות איך תהינה התוצאות בהווה בכל עניני חב"ד באם הי' ח"ו שומעים להוראתם האמורה. ונפלא הדבר - שאף שבכלל קשה להנ"ל להתדבר ביניהם באיזו נקודה שתהי', הרי כשבא להשיטה דשב ואל תעשה עדיף, כולם פה אחד ובלב אחד ונעשים לאגודה אחת. וד"ל בענין המצער ומבהיל... מובן וגם פשוט שבידו וברשותו להראות שורות אלו לאלו שמייעצים לו ולדכוותי' לאחוז בהשיטה דשב ואל תעשה וכו'.

בידעי תכונות נפשו, יש מקום לומר שהתגובה הראשונה בקרא[ו] מכתבי - תהי', לא ככוונתי להשתדל בהוספת פעולה - כ"א התנועה בסגנון חז"ל, דמה לי ולצרה הזאת.

או - מה שג"כ לא רצוי במדה גדולה, נפילת רוח. ולכן חוזר הנני הכתוב בשורות הראשונות דמכתבי זה, שחונן במרץ יוצא מן הכלל ובכשרונות נעלים ויכול וטוב בגו"ר וצריך ומוכרח שינצלם במילואם דוקא, ופשיטא שדין קדימה בזה - לעניני חב"ד, ובפרט, שכפי שכתבתי זה כמה פעמים - משפיעים ויוצקים (מ'גיסט) הצלחה בכל עניני חב"ד באופן בלתי משוער, אלא שמוכרח - פעולות ולא רק מחשבות ולא שקו"ט וטו"מ באסיפות שהמסקנא שלהן "שב ואל תעשה עדיף, ואני את נפשי הצלתי, שהרי גליתי חוו"ד שלי", כ"א פעולות ממשיות ופעולות בהרחבה כהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר...

ויהי רצון שיקרא וישמע (דערהערין) מכתבי זה כתוכנו האמיתי וכוונתו - שיפעול הגבהת רוח בגו"ר ויוסיף בפעולות מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכנ"ל מתוך שמחה, וט"ל,

מ. שניאורסאהן

ז'תרלא

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 458 וחלקה בע' 475 ונשלמה ע"פ צילום האגרת.