ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלב

ב"ה,כ"ח ניסן, ערב שבת מברכין חדש אייר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק והקודמיו.

ובעמדנו בימים המחברים חדש הגאולה (ממצרים והעלמות) עם חדש זיו, ופירוש חז"ל, זיותני עולם, להאיר גם העולם (מלשון העלם והסתר כידוע), הוא חודש השני,

יהי רצון שכאו"א מאתנו יעשה המוטל עליו בהאמור ובאופן של חירות מכל ענינים המבלבלים, וההשתדלות והיגיעה (שדוקא ע"י יגעת - אז - ומצאת) תהיינה להעלות מטוב לטוב יותר, מקדש לקדש הקדשים.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מ. שניאורסאהן

ז'תרלב

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 302. טופס כזה נשלח לכמה.

וכפירוש חז"ל: ר"ה יא, ב. ועיי"ש שג"ז מחבר ניסן ואייר.

זיותני עולם: כי רק הודו (וזיוו) על ארץ ושמים (תו"א נח ט, ד. ובכ"מ).

חודש השני: עיין זח"ג קיז, ב. לקו"ת במדבר ג, א.

מטוב לטוב יוותר: ראה אגה"ק סו"ס כו. לקו"ת דברים עא, ב.