ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלג

ב"ה, ב' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון.

הכתוב במכתבי הקודם, בהחילוק שע"פ שו"ע וכו' לא היתה כוונתי לשלול לגמרי נתוח הפראסטאטא, באם רופא מומחה מייעץ לעשות אותו, כי אם להורות על חילוק אופני הנתוח בזה, אשר ישנם רופאים שבכלל אין מנתקים את השביל.

ועל זה הבאתי המועתק באוצר הפוסקים חלק א' [מהדורא שני' עם הוספות, ירושלים תשט"ו].

ב)אפילו מהמנתקים - כמה עושים זה לאחרי שנעשה חלק העיקרי של הנתוח, שאז כבר יש צורך בפועל [לדעתם, עכ"פ] לשמירה מסיבוכים, משא"כ כשמתחילים בנתוק.

וק"ל.

כן להוסיף אשר ישנם נתוחים דכיס השתן שמפני אותו הטעם דלהשמר מסיבוכים מפסיקים ומנתקים כו' בסמיכות למקום הניתוח ולפעמים גם במקומות שיש לדון בזה עפ"י השו"ע, שלכן העירותי על זה, אף שבמכתב כת"ר הא' לא היה נזכר אלא הנתוח האחרון, ועל כת"ר הסליחה על ההערה עוה"פ.

בכבוד ובברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה.

ז'תרלג

נתוח הפראסטאטא: ראה בזה לעיל חי"ח אגרת ו'תשנו, ובהנסמן בהערות שם.

רבנו הזקן: תורה אור לז, ג. עיי"ש. לקו"ת ויקרא ב, ג. ראה ג"כ אור החיים עה"פ.

הקב"ה מעמיד: סנהדרין צז, ב.

מלך (דעיר: נדרים לב, ב.

כהר גבוה וקשה: סוכה נב, א. ב"ב י, א.

הוא יצה"ר: ב"ב ט"ז א.

למוטב (מקור: לקו"ת במדבר א, ד.

לשון זכר: תוד"ה ונאמר פסחים קטז, ב.