ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלד

ב"ה,ועש"ק ה' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מבדר"ח אייר והקודמו.

וע"פ ענין פרשת שבוע זה: אשה כי תזריע וילדה זכר, וידוע פירוש רבנו הזקן בזה, דהרמז בעבודת הבורא, אשר כשבאים הענינים באתערותא דלתתא דעבודת כנסת ישראל, בני ישראל, אזי וילדה זכר, דבר של קיימא.

יהי רצון שבבואינו מחדש הגאולה, יהי כאמור גם בנוגע לגאולתן של ישראל, אשר הקב"ה מעמיד להן (מעוררן על האמת, אשר היצה"ר שהועמד ע"י הקב"ה לנסות את האדם, הנקרא) מלך (דעיר קטנה הוא הגוף, וגוזר עליו גזירות) שגזירותיו קשות (כהר גבוה וקשה) כהמן (שביקש להשמיד ולהרוג בגו"ר, כי הוא יצה"ר הוא מלאך המוות) וישראל עושין תשובה (בשעתא חדא וברגעא חדא ומתוך שמחה) ומחזירן למוטב (מקור הטוב) ומיד נגאלין, גאולה שאין אחרי' גלות, כי אמיתית ושלימה תהי' שיר לשון זכר.

בברכה לבשו"ט בכל הענינים אודותם כותב הכללים והפרטים גם יחד.

מ. שניאורסאהן

ז'תרלד

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 678. טופס דומה נשלח לכמה.