ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלו

ב"ה, ח' אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק יהודא

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב ההצעה אשר אעשה שינוי וכו'.

ומובן ע"פ פסק דין חז"ל (שבת י, ב:) לעולם אל ישנה אדם וכו' - שגם בקס"ד אין צריכה להיות הצעה כהאמורה, והרי מאמר רז"ל זה הובא לפסק הלכה ברמב"ם וכו'.

וגודל התוצאות משינוי - מובן מדברי התוספת שם (ובפרט ע"פ השל"ה וכו'). והרי בהמאורע ממנו למדו שאל ישנה, היו טעמים הכי חזקים לשינוי, וכדרז"ל עה"כ כי בן זקונים הוא לו, ועה"כ אלה תולדות יעקב יוסף דוקא, והי' לפני ציווי חז"ל האמור, ובכל זה וכו', ועאכו"כ לאחרי הציווי.

ועוד וגם זה עיקר, אשר כולם (חבריו) אהובים כולם וכו'. ועיין ג"כ ספר תניא קדישא ריש פרק ל"ב שכולם מתאימות וכו'. ואת כת"ר הסליחה על אי קבלת ההצעה.

בהתבונני ובחפשי סיבת הכתיבה, אף כי הדבר פשוט כאמור, הנה - אין אתנו יודע עד מה, ואפשר זהו הענין - להזדמנות בשבילי - לחזור על דברי הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהדגיש והכפיל בכל עת מצוא, אודות גודל ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט בהימים האחרונים לגלותנו חשך כפול ומכופל, שגדול ביותר ההכרח דהפצת המעינות חוצה, דאז קאתי מר דא מלכא משיחא, וכידוע אגרת הקדש של הבעש"ט בזה, ובודאי לדכוותי' האריכות אך למותר.

בכבוד ובברכה.

במעלת יוסף על השבטים יש להעיר מדברי רבנו הזקן בזה. וזלה"ק: ששם עלו שבטים כו' אבל ביוסף כתיב ויוסף הורד כו' וזהו שלא הכירוהו כלל מאחר שאיו ערוך ביניהם כלל שמה שהוא עלי' להם הוא ירידה אצלו כו' (תורה אור הוספות לפ' ויחי רד"ה להבין שרש. עיי"ש).

ז'תרלו

מו"ה יצחק יהודא: שטערן, ברוקלין.

אעשה שינוי: לסדר קידושין בעצמו, שלא על דרך הרגיל.