ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרלז

[י"ב אייר תשכ"א]

...להטבת מצב בריאותו ולהצלחת טפול הרפואי עליו מסכים. ובכל אופן - ודאי הסבירו הרופא שהתייעץ אתו, שחוזק הבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות זהו מרבה במנוחת הנפש וממעט בדאגה ובודאי שישפיע להטבת הבריאות ולתוספת הצלחה בהטפול הרפואי. ואם בכלל הודיעונו חז"ל דהמוח שליט על הלב בטבעו, עאכו"כ לאחרי ההתבוננות בדברי תורתנו תורת חיים, ה' לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות בענין דהשגחה פרטית.

בכלל יש לעשות כהוראת רופא מומחה...

ז'תרלז

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 293.

*) יעוין בסוף ס' הנ"ל (ע' קכא בסופו): התורה... להחזיק בה בדביקות נוראה... להחזיק בקודשת התורה, וע"פ דברי הב"ח לטואו"ח סמ"ז ד"ה ומ"ש דאמר ר' יודא. עיי"ש.