ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמג

ב"ה,כ"ד אייר, תשכ"א

ברוקלין.

אגודת שוחטים תל אביב-יפו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבם אישור קבלת מכתבי והפ"ש על ידי חבר אגודתם.

ותקותי חזקה שמזמן כתבם האמור, הוסיפו בקדש והעלו בקדש, ז.א. הוספה לא רק בכמות כי אם גם באיכות, שזהו אמתת ענין הוספה.

ובפרט ע"פ המבואר בכ"מ, ומהם בדברי רבינו הזקן ומ"מ נכדו אדמו"ר בצמח צדק, בהנוגע לשו"בים וענינם ביראת שמים.

ואקח לי מועד בעת סגולה זו בעמדנו לפני ש"ק מברכין ירחא תליתאי בו ניתנו אורין תליתאין לעמא תליתאי, להביע ברכותי לכאו"א מהם בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

את"ל בדרך צחות.

יש לקשר ביחוד ענין מתן תורה ושו"ב, ע"פ אחד הטעמים דאכילת מאכלי חלב בחג השבועות מפני שבנתינת התורה נצטוו על השחיטה, והכל מודים שבשבת ניתנה תורה ואין שוחטין בשבת, והוכרחו לאכול מאכלי חלב כמובא בספרים.

ואף דלכאורה עוד מקודם לזה נהגו בשחיטה וכדרז"ל עה"כ וטבוח טבח והכן (חולין צא, א. ובמדרש הובא בצרור המור דדייק בה' הל' שחיטה), מובן בפשיטות דבנ"י לפני קבלת התורה אינם בגדר בר זביחה שלאחרי מתן תורה.

ז'תרמג

אגודת השוחטים: אגרת נוספת אליהם ליל ז'תנ.

אחד הטעמים: ראה גם לקו"ש חי"ח ע' 356. וש"נ.