ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמד

ב"ה,כ"ד אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מל"ו בעומר.

א)שואל אם יש פירושים על התניא.

פירושים באופן מסודר דף על דף אינם לעת עתה אלא שלפני איזה שנים נעתק התניא באידית, ועתה מכינים לדפוס העתקה באנגלית, נוסף על פירושים לקטעים הנדפסים באופן מימגרפי ונמצאים בתוככי חסידי חב"ד ואוהדיהם.

ב) שואל באיזה מקום באה"ק ת"ו יתיישב לאחרי גמרו לימודו עתה.

כיון שלפי כתבו יגמור בעוד שנה וחצי, עדיין מוקדם להחליט בשאלה האמורה, כיון שמשתנים התנאים בארצנו הקדושה ת"ו ובפרט בהנוגע לענינים של פרנסה באופן שכותב.

תקותי חזקה מתאים לכתבו שמאז הכיר בעניני חב"ד ונפגש עם אנשי' שמתענין ללמוד תורתה, ובאם ככתבו קשה עליו הבנה בספר התניא, יתחיל בחלק שלישי אשר בו (זוהי אגרת התשובה) ואחרי כן חלק השני ולאחרי זה ילמוד קונטרס ומעין, והעיקר שידבר בענינים שלומד עם אלה שכבר למדו תורה זו, שהרי התורה נקנית בדבוק חברים ובפלפול התלמידים, ועל כגון זה נאמר יגעת ולא מצאת אל תאמין.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.