ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמה

ב"ה, כ"ד אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב:

א) ישנו בחור שלמרות המצאו בקבוץ דתי [אבל] אינו מסתגל לחיים דתיים, לא ניכר בו הרגש אהבה לעניני תורה ומצותי' וכו'.

כיון שאמרו חז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, בודאי שהדבור עם הבחור באופן של קירוב ולא באופן של ויכוח, כי אם הצעת דברים, בודאי תשפיע עליו, אלא שלא כל האדם שוה, ויש מי שצריך לדבר אליו כמה פעמים עד שתהי' ניכרת הפעולה גם לעיני בשר ובהנוגע למעשה אבל בודאי שסו"ס תצליח. ומהעצות הפעילות בהאמור הוא העשותו מנהיג (לקטנים ממנו בשנים) בעניני דת ולימוד התורה וקיום מצותי', שהאחריות שמרגיש בזה תניעו ותביאו להתעמקות יותר בדבר ועד כדי להסבירו לאלו שנמסרו להנהלתו, אלא שמובן שצריכה להיות השגחה בזה שלא יטעה בפירוש הדברים וכו'.

ב) האם כל אחד ואחת מבני ישראל מסוגל ויכול לחיות חייו מתאים להוראות תורתנו.

בודאי אשר כן הוא, ומובן גם בשכל הבריא של כל המאמין באלקים חיים, שהרי כיון שנותן התורה ומצוה המצוה לכל אחד ואחת מבני ישראל [וכידוע הדיוק שהתחלת נתינת התורה היתה בלשון יחיד דוקא אנכי ה' אלקיך (ולא -אלקיכם) להורות שלכל אחד ואחת ניתנה כל התורה וכל מצותי'], בודאי שלא ידרוש הקב"ה מהאדם ענינים שאין בכחו, ואדרבה קודם להציווי ניתנה היכולת והאפשריות המלאה למלאות הציווי, ולא עוד אלא למלאות מתוך שמחה וטוב לבב, שכן צריך להיות הלימוד והקיום כמבואר בכמה מקומות, אלא שמטעם הידוע ליוצר האדם ניתנה הבחירה לכאו"א מבני ישראל, ורצה הקב"ה שבבחירה חפשית יבחר דרך הטוב והישר, וכמ"ש ראה נתתי לפניך וגו' ובחרת בחיים, והובטחנו יגעת ומצאת.

תקותי שיש לו קביעות לימוד בתורת החסידות נוסף על לימוד נגלה דתורה ויהי רצון שיהי' באופן שהלימוד מביא לידי מעשה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.