ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמו

ב"ה, כ"ה אייר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מפסח שני וגם מכתב זה נתארך בהליכתו.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לברכת הצלחה בקשר ליום הולדתו.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו ע"ד ההתקדמות בהנוגע להבנינים ויהי רצון שתהי' התקדמות אמיתית ז.א. באופן דמוסיף והולך כהנה וכהנה, והרי בעניני אנ"ש הוא ע"ד המבואר בחז"ל בהנוגע לצבי שכשמתרבה הבשר (פנימיות) מתרבה בד"מ העור (חיצוניות) שבנדון דידן הרי זה ענין הכספים הנדרשים והרחבת המוסד.

ובעמדנו לפני שבת מברכין ירחא תליתאי הרי זה הזמן לחתימה בברכה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה לבשו"ט.

ז'תרמו

מו"ה חיים שי': סרבנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקמט, ובהנסמן בהערות שם.

כמבואר בדא"ח: ראה בכ"ז במאמר דל"ג בעומר ושלאחריו - בהמשך והחרים תרל"א.

אפילו ינוקי: זח"א צב, סע"ב ובכ"מ. וראה קדושת לוי פ' חיי.

כדברי רשב"י: זח"א קיח, א. ועיי"ש קיז, א.

הי' מאיר.. משיח: סידור שער הל"ג בעומר בסופו.