ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמז

ב"ה, כ"ה אייר, תשכ"א

ברוקלין.

...ולכתבו שזה מביא לסכסוכים עם פ' ומשפחתו - פס"ד ברור בתוה"ק שזה שאינו רוצה להתדיין אצל מרא דאתרא (עכ"פ בזבל"א) - ה"ה עושה ופועל נגד התורה, שהיא חכמתו ורצונו של הקב"ה, שהוא וחכמתו אחד, ובמילא - מזיק את עצמו ואת ב"ב ואת כל המסייעים לו היזק לא רק בעוה"ב, כ"א גם בעוה"ז ובגשם. אלא שהקב"ה שהוא אב הרחמן מאריך לו אף - לאיזה זמן, אולי סו"ס יעשה תשובה בחסד וברחמים ויחזור ממרדו בה'. - שמזה מובן ג"כ, שכל מי שיש לו סכסוך עם פ' על הנ"ל -הוא דוקא אוהבו האמיתי, וכל המסייע לפ', חבר הוא ליצה"ר של פ' שזוהי אומנותו להסיתו להלחם בתורה ובמצותי'.