ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרמט

ב"ה, כ"ח אייר, תשכ"א

ברוקלין.

המשתתפים בההגרלה השנתית לנסיעה

בחודש תשרי הבע"ל, שהתקיימה בכפר

חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח

אדמו"ר, אשר שם צוה ה' את הברכה חיים

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת רשימת המשתתפים בההגרלה עם ההודעה ע"ד ההגרלה והזוכה בגורל שי'.

ויהי רצון, כאמור מכבר, שהזוכה יוציא בנסיעתו את כל המשתתפים ויזכה אותם בכל המובנים הן בכמות והן באיכות.

ובפרט עפ"י גודל הענין דגורל כשנעשה כדבעי, כמבואר גם בתניא באגה"ק סוף סימן ז', ומקרא מלא דבר הכתוב בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו (משלי טז, לג).

וע"פ סיפור חסידים הראשונים בשם הרה"ח הרה"צ והרה"ג כו' הר"ה מפאריטש שכל הענינים וההידורים שעושה הי' בשביל עס זאל זיך בא אים בעסער אפלייגען א ווארט חסידות,

יהי רצון שגם בהאמור - נוסף על עניני הנסיעה, יתוסף גם ענין עקרי זה, ובכל המשתתפים, בתוככי כללות התמימים ואנ"ש, עס זאל זיך אפלייגן א ווארט חסידות באופן דהבנה עד כדי - בכן. ועוד (ובתקופתנו - גם זה עיקר) - לא יסתפקו כלל וכלל מיט א ווארט, כי אם מי שיש לו מנה ירצה מאתיים וכו'.

ומובן וגם פשוט שאין לחכות לתועליות בהאמור עד הנסיעה בפועל, כי ההתחלה צריכה להיות מעת ההגרלה וההחלטה. וק"ל.

בברכה לבשורות טובות בהאמור, ובלשון רבנו נשיאנו הוא כ"ק מו"ח

אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

מ. שניאורסאהן

ז'תרמט

בההגרלה השנתית: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'ריח.

סיפור.. מפאריטש: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'תטו, ובהנסמן בהערות שם.