ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנ

[אייר תשכ"א]

אבל על ידם איו מוכרח שנמשך יניקה (מאברהם, כביכול) לחיצונים - משא"כ ישמעאל - שאמר לו ישמעאל יחי' לפניך. ועד"ז - בירך יצחק לעשו (ועיין תו"א ד"ה אנכי מגן).

ז'תרנ

האגרת היא אל מו"ה אברהם זושא זיסקינד, ונכתבה על גליון מכתבו מא' לסדר טהרה (אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תרלה, ובהנסמן בהערות שם).

אבל על ידם: בשאלתו: בתורת שמואל תרכ"ו ד"ה כל הולםך על גחון (דף עב) מבאר ההפרש בין קו הימין והחסד לגבורות, שמהגבורות בריבוי ההשתלשלות יכול להיות איזה יניקה וכו' ולכן מיצחק יצא עשו אפי' אחר שנימול אבל מחסדים לא יכול להיות יניקה, ומה שמאברהם יצא ישמעאל זהו קודם שנימול. וצ"ע הרי בני קטורה והם פסולת, ובפרט מדין כמבואר בקונט' החלצו, והן נולדו אחר שנימול.

בריש ירחא תליתאי: ה"ז כאלו נשלמו כל הז' שבועות וישראל מוכנים ועומדים לקבל התורה (תו"א לרבנו הזקן יתרו סד"ה בחדש השלישי. וראה בהוספת שם) ובפסיקתא דר"כ פסקא בחדש השלישי: ביום הזה באו מדבר סיני וכן הוא אומר היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות גו'.

ירחא תליתאי: שבת פח, א. וראה ר' נסים גאון שם (ממדרש תנחומא).