ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנא

[אייר תשכ"א]

לשאלותיו: א) פשיטא שטוב עושה שמדפיס ממאמרי רבותינו ושיחותיהם הק', וזכות הרבים תלוי בו. ב) לירד לפני בתיבה בש"ק שלפני יאצ"ט (במוסף וכיו"ב) - אין מנהגנו בזה. והרוצה בזה דוקא - מהיכא תיתי (ויש להעירו מסוכה לב, סע"ב: הואיל ונפיק כו'). אבל לעורר מחלוקת ע"ז וכיו"ב - הוא לא מנהג כ"א איסור מה"ת, ות"ח מרבים שלום.

ז'תרנא

האגרת היא אל מו"ה מנחם ישראל מלוב, ונכתבה על גליון מכתבו מיום כ"ג באייר תשכ"א. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רעז, ובהנסמן בהערות שם.

לירד לפני התיבה: ראה גם לעיל ח"ב אגרת זצז. ח"י ג'צח, ובהנסמן בהערות שם.