ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנב

ב"ה, ר"ח סיון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ו אייר והפ"נ שנקרא עה"צ.

ובעמדנו בריש ירחא תליתאי בו יהיב רחמנא אורין תליתאי לעמא תליתאי,

יהי רצון שכאו"א בתוך כלל ישראל יעשה ויבשר טוב בכל שלשת הדברים עליהם העולם (כפשוטו, והעולם קטן - זה האדם) עומד, תורה עבודה וגמ"ח.

וימשיך זה ויוסיף בברכת רחמנא בכל צרכי - אדם, אתם קרוים אדם, הנחלקים בשלשת הסוגים - בני חיי ומזוני רוויחי,

ובנקודה התיכונה שבכל הנ"ל הוא ענין התורה וקבלתה. וכלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר,

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן

להערתו - ע"פ משנ"ת בתוכן ענינים דנצבים הטעם דערכים הוא ע"פ השנים ולא ע"פ המעלות - איך יתאים זה בהדין דעכו"ם שנערך.

ששם נת' דצריך (בבנ"י) להעריך א"ע מקודם וכתורת אדה"ז - שמזה מובן שהערך יהי' הכי פחות (כי ידע אינש בנפשי' -ערכו) - וגם עכו"ם שווה הסכום, כיון שאין פחות ממנו. ויומתק זה בעבודה - ע"פ דיוק אדה"ז בתניא קדישא רפ"ל שהעתיק הגירסא "האדם" (דגם עכו"ם בכלל) ולא "אדם". וק"ל.

ז'תרנב

נוסח דומה נשלח לכמה. האגרת נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1306 וההוספה בח"ב ע' 698.

קרוים אדם: לאחר מ"ת (תוד"ה ואין נדה ע, ב).

בשלשת הסוגים: ראה תקו"ז חדש (קג, ד): רזא דתלת שמהן יה"ו משולשין ומתמן בני חיי ומזוני.

בני חיי ומזוני: בני מדעת (הנמשך דרך חוט השדרה) חיי מחכמה מזוני מבינה (מאורי אור ב, ס"ז. הובא בביאוה"ז להצ"צ (לא נדפס לע"ע [ביאוה"ז ח"א ע' מד ואילך]) פ' וירא.

וכ"מ בת"ז בהקדמה טו, רע"ב. וכבר העירו שצ"ע מל"ת להאריז"ל פ' תולדות ומליקוטי הש"ס ברכות). וראה ג"כ ביאוה"ז ס"פ וירא.

בתוכן הענינים דנצבים: לקו"ש ח"ב ע' 401.