ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנג

ב"ה, ר"ח סיון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ משכיל על דבר טוב

בעל מרץ ורב פעלים עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יצחק שי' המכונה ד"ר לוין

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי,

בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכת החג.

לכתבו - בבעית כתיבת דברי הימים של השואה האחרונה ודהתקופה שלפני שצ"ל בזהירות גדולה - אף שבודאי כן הוא, אבל ראינו בעבר בכגון דא, שבאם מעכבים התחלת פעולה עד שתובטח כל השלימות הדרושה בה, ברובא דרובא אינה באה לפועל כלל. ובפרט בנדו"ד שחשש קרוב לודאי "שיקדמנו אחר" (ולא ברחמים ובעין יפה בהנוגע להחרדים).

בידעי שייכות והתענינות כת"ר בחינוך בנות ישראל - מוסג"פ העתק מכתבי ורשימת דברים בענין זה ותקותי שימצא בהם חפץ.

ז'תרנג

ד"ר לוין: אגרת נוספת אליו - לעיל ז'תצא.