ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנד

[ר"ח סיון תשכ"א?]

בעתו קבלתי מכתביו מיום ג' באייר והקודמיו, ות"ח. ועל של עתה באתי בענין שכתבתי לד"ר יצחק שי' לוין לפני איזה זמן על דבר הנחיצות לכתוב דברי ימי השואה האחרונה והתקופה שלפני', כתובים לאמתתם של דברים על ידי חרדים וי"ש, ומוסג"פ העתק מכתבי בהנוגע לזה. קבלתי ממנו מענה כי מתענין בזה אלא שיש קושי שאין סופרים מומחים בשדה היסטורי' ולו בעצמו קשה להפנות לדבר זה מרוב הטרדות, והוא שואל את מי אפשר לשתף לעבודה זאת.

וכיון שגם לכת"ר בטח תהיינה הצעות בענין זה, הריני מביא הענין לתשומת לבו ואשמח לשמוע חוו"ד.

ז'תרנד

האגרת היא אל מוה"ר יצחק מאיר לוין, ונכלתבה, כנראה, ביחד עם האגרת הקודמת.

אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקצח, ובהנסמן בהערות שם.