ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנה

ב"ה, א' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז אייר, ומובנת התמי' על כתבו אודות חלישות וכו' וביחוד בזמן דספירת העומר שענינה קובץ על יד יום על יום (וכידוע הדיוק שאין אומרים יום שני כי אם שני ימים, כי גם יום הראשון בתמימותו צ"ל) והרי ככל המצות גם למצוה זו ענינה להמשיך מתוכנה על כל השנה כולה וק"ל. וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שבכח האדם הוא וביכולתו.

לפלא ומצער, אף שדרכו הוא שאין מזכיר מפעולתו בעניני שידוך והרי גם בזה ציווי מוחלט בתורתנו תורת חיים ולא עוד אלא שנקודה נוספת גם על הנ"ל שזוה מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים.

ויהי רצון שבעמדנו בראש חדש השלישי, והתחלת מתן תורה (עיין תו"א ד"ה בחדש השלישי ובהוספות לתו"א שם) הנה יתוסף בסייעתא דשמיא בהנ"ל ובהענינים אודותם כותב במכתבו שצריך לס"ד ותיכף ינצל הסיוע גם לענין השידוך וסו"ס יבוא לידי פועל ולידי גמר בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.