ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנו

ב"ה, ב' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ו באייר עם המצורף אליו.

ומובן שבכגון זה צריך לעשות כהוראת הרופא מומחה אודותו כותב, שהרי הוא גם טובת הבת שתחי' שבודאי בבית אי אפשר שתקבל כל הענינים והטפול האפשרי בסביבה אודותה ממליץ הרופא. אלא מקודם צריך להודע יותר פרטים אודות המוסד והעיקר למצוא קשרים עם הרופא שבמוסד למען יוכלו לדעת הנעשה אתה והעיקר להיות בטוח שיטפלו בה בשימת לב הראוי', ולא באופן שיגרתי וק"ל.

ויה"ר מהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות, שהעשי' מצדם תהי' כלי לקבלת הברכה ממעל וכמ"ש וברכך ה"א בכל אשר תעשה.

אולי, באם לא ביררו זה עד עתה, כדאי להעיר את הרופא מומחה בהנוגע למצב הווסת שלה, שבאם אינו בסדר, בודאי ששיפור המצב בזה ישפר מצבה בכללות. כן לשאול אותו האם בכגון זה יש מקום לסממנים מסוג "אמינאסיד" ובהנוגע להמיחוש שלה הטפול ע"י הלם וכיו"ב.

לפלא ובפרט ע"פ הידיעות המתקבלות מהשתתפותו בפעולות דהפצת המעינות ומהצלחתו בזה, שאינו מזכיר מאומה בשטח האמור, וע"פ הפלאת חז"ל בגודל ענין מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים (מו"ק סוף עמוד א' דף ט') לכאורה צריך הי' להתרכז בהחוגים דמפלגת... ובפרט בהנוגע להנוער והצעירים בה, וביחוד כמו שאמר לי מר...שי' שיש שם יחס אוהדי לדת ועניני' ועוד יותר מיחס אוהד, והרי גם בכגון זה הבחינה בזה היא העשי' בפועל, כוונתי שבהפגישה אתם מציעים תכנית מעשית קיום מצות מעשיות בפועל, ובדברים היוצאים מן הלב.

ובעמדנו ערב זמן מ"ת תורה אחת המאחדת הגשמית והרוחנית הכללי ופרטי, יהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה בלשון הרב כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט.