ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנח

ב"ה, ד' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי,

בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג ולבשו"ט בעניני הפרט והכלל

מ. שניאורסאהן

תמי' קצת (כי מובנת היגיעה הדרושה) וגם מצער על שע"ע לא הופיע עוד כרך מהאנציקלופדי' התלמודית. דרך אגב - הוזקקתי לעיון בענין ברכת הבית - ולא מצאתי בהנ"ל.

ראיתי חלקי תנ"ך אם "דעת סופרים" להרב רבינוביץ שי'. וכדאי הי' להנהיגו בבי"ס הממ"ד (כיון שע"פ השמועה - יש רוצים להכנים לשם דוקא "קנקנים חדשים" ומי יודע מי יהי' זה שיחפש אחריהם ואם יתענין שיין הישן יהי' בתוכם או כו'). ואם ביד כת"ר לפעול בזה - בטח יתענין.

ז'תרנח

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תעו, ובהנסמן בהערות שם.

ראיתי.. דעת סופרים: ראה לעיל אגרות ז'תפח. ז'תצב.