ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרנט

ב"ה, ימי ההגבלה ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר יוסף שי' המכונה ד"ר בורג

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לכ' ברכתי לחג שמח, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

מענינא דיומא, ובפרט בידעי כי כ' אוהב צחות ומליצה ולשון נופל על לשון, הנה בהכנס כמה וכמה מאחינו בני ישראל לקלחת הבחירות, ומתאים לתורת הבעש"ט שמכל ענין שאיש מישראל רואה או שומע - עליו ללמוד מוסר השכל בעבודתו לקונו - יהי רצון שילמדו מכל שכן וקל וחומר מהבחירות: ומה בוחר שאינו אלא בשר ודם, אף על פי כן משתדל הנבחר (בכח) בלב ונפש למצוא חן בעיניו, וכל טרחה והתאמצות והן בגשם והן ברוח לא תקשה לו, ועד שלא יערב לו כל מאכל ושנתו תידד מעיניו ובלבד שיהי' נבחר בפועל, על אחת כמה וכמה בהנוגע להבוחר בעמו ישראל (- ובפרט שהוא) באהבה, כמו שהי' בשעת מתן תורה, אינו דין שיתנהג באופן האמור וכהנה וכהנה - למצוא חן בעיני הבוחר ולהיות נבחר באמת, ועוד זאת, שבנוגע לבוחר בשר ודם הרי על הנבחר לגמול לבוחר [כמובן אם מקיימים ההבטחות שבשעת הבחירות אף בני ישראל בחזקת כשרים שפיהם ולבם שווה]; משא"כ בהנוגע להבוחר בעמו ישראל באהבה - שהוא הנותן והנבחר הוא המקבל, ומה שצריך הנבחר לתת לבוחר - לימוד התורה וקיום מצותי' - הרי גם זה לטובת הנבחר.

ז'תרנט

ד"ר בורג: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'קעג, ובהנסמן בהערות שם.