ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרס

ב"ה, ימי ההגבלה, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור, בעל

מדות תרומיות ענף עץ אבות וכו' מוהרש"ז

שי'

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לו ברכתי לחג שמח, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה.

מוסג"פ העתק מכתבי שכתבתי לאחד בנוגע לבחירות, על דרך הצחות. ובודאי ובודאי שלדכוותי' דמר אין מן הצורך להדגיש שבכל האמור אין כל חילוק בין מפלגה למפלגה אפילו אותם הדוגלים בשם השמאליות הקיצוניות ביותר, שהרי בעצם כבר פסק דינם הרמב"ם (הל' גירושין ספ"ב) שאפילו "מי שתקפו יצרו הרע לבטול מצוה או לעשות עבירה רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו". ובפרט על פי פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן "א איד ניט ער וויל ניט ער קען זיין אפגעריסן פון אלקות".

מכתבי הקודמים בטח נתקבלו בעתם.

ז'תרס

מוהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תעה, ובהנסמן בהערות שם.

העתק מכתבי: הקודם.

פתגם כ"ק אדמו"ר הזקן: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'נג, ובהנסמן בהערות שם.