ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרסב

ב"ה, ט סיון, תשכ"א

ברוקלין.

מר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי רב נתקבל מכתבו מד' סיון, בו כותב אודות פטירת אמו ע"ה,

ויהי רצון מהשי"ת שמכאן ולהבא לא ידע מכל עגמ"נ ח"ו, ואך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר.

לכתבו אודות נוסח המצבה - בודאי ידועים לכ' דברי חז"ל שצריך הנוסח להיות מתאים אל המציאות, ובפרט שהענין נוגע לנשמה שעלתה לעולם האמת, וביחוד שככתבו הרי בעלת כמה מעלות היתה כמה שבחים יש לכתוה עלי' מתאים להמציאות ועל היודעים אותה ודברי ימי חיי' לערוך הנוסח.

אלא שלדעתי וכמו שעניתי לכמה מהשואלים בכגון זה, יש להזכיר בהנוסח גם שמות רבותינו נשיאינו נשיאי ישראל, וכיון שככתבו היתה אמו ע"ה מתומכי מוסדות חב"ד, הרי זוהי הדרך להזכיר ולפרט שם הנשיא "מייסד המוסד פ'" - בו תמכה.

האמור כוונתי תועלת זכירת שם צדיק ונשיא, מיוסד בהוראת חז"ל בכ"מ ובפרט ע"פ המבואר בספרי קבלה ומואר בספרי חסידות אשר השם הוא המקשר הנשמה עם הגוף, ז.

א. ממשיך מהנשמה אשר נצחית היא בעניני הגשם פה למטה, וכשמזכירים שם צדיק ונשיא מעורר זה את הנשמה של בעל השם והתעוררותה פועלת גם למטה ובפרט כשהמדובר בנשיא ישראל שתפקידו ופעולתו בחיים בעלמא דין היתה טובת הרבים ופעולה להנהגת הרבים, ובודאי לדכוותי' אין צורך באריכות בהאמור.

החותם מעין הפתיחה שיבשר טוב בעניניו הפרטים וגם מפעולותיו בהפצת היהדות המסורתית בכל מקום שידו מגעת.

בכבוד.

נ.ב.

נפגשתי עם מר ל. אליאב שי' שכמדומה הוא הממונה על פתוח החבל בו נכלל גם ים המלח וסביבתו, ואתענין האם נפגש עמו ונתקרבו זל"ז והרי בפגישת שנים מבני ישראל יחדיו יש לקוות להוספת אור בעולם (קטן זה האדם הנפגשים עצמם ובעולם כפשוטו).

בסגנון הכתוב, נדברו - איש אל רעהו - בענינים - דיראי ה'.

ז'תרסב

וכמו שעניתי: ראה גם לעיל אגרת ז'תקמד, ובהנסמן בהערות שם.