ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרסג

ב"ה, יו"ד סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה

טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצאי יו"ט חג השבועות זמן מתן תורתנו, בו כותב אודות הסדרים בימי החג.

ויהי רצון שיקחו מההתעוררות לכל השנה כולה שנוסף שבכלל כל עניני הימים טובים הם על מנת לקחת מהתעוררות שלהם על כל השנה, נוספת נקודה בהנוגע לזמן מתן תורתנו שבכל יום ויום צריכים להיות חדשים [אף שלפעמים מובא מאמר רז"ל כחדשים - בכ"ף הדמיון - עיין רש"י דברים כו, טז: בכל יום יהיו בעיניך חדשים].

וי"ל שתלוי במצב עבודת האדם לקונו, שלפעמים הוא בעלי' ופעמים וכו' שגם אז לכה"פ צ"ל כחדשים, אבל התכלית המקווה והרצון, חדשים ממש, וק"ל.

והרי נתקבל מכתבו ונכתב המענה בימי תשלומין דזמן מתן תורתנו, שגם בזמן הזה ובגלות נקבע ונחקק הדבר בענין של פועל, כדברי רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) שלא לומר תחנון עד י"ב בחדש סיון והוא בכלל.

בעת רצון יזכירו את כל אלא שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון מהשי"ת שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה וכן מפעולותיו בקדש הפצת תורת קדש ומצותי' בכל מקום שידו מגעת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

... לרצונו להוסיף על לימוד התניא לימוד שלא מספרי חב"ד(במובן המצומצם) אבל שייך לזה - ילמוד בס' של"ה (ומובן שלאו דוקא על הסדר ויכול לדלג וכיו"ב).

ז'תרסג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 319 חלקה בחכ"ד ע' 364 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה טובי': פישר, אמשטרדם. אגרת נוספת אליו - לקמן ז'תשיא.