ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרסו

ב"ה, י"א סיון, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

מקבל אני ידיעות מכ' על ידי הרב חנוך שי' גליצנשטיין, ושמחתי להידיעות שכ' כבר בביתו ומתכונן להמשיך עבודתו הספרותית, ובענין הפנימי שבה, הפצת בארות החסידות.

וכיון שנקודת החסידות היא - עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, והוא באמת פסק דין ברור ברמב"ם הלכות לולב (בסופן), ומיוסד על מקרא מלא שבכתוב כמובא ברמב"ם שם, יהי רצון שימשיך כ' בעבודתו האמורה מתוך שמחה אמתית, זאת אומרת שגם הגוף לא יבלבל, ואדרבה ישתתף בשמחה גם הוא.

והרי זהו גם מעניני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, דאזלינן מני', ובלשון רבינו הזקן בעל התניא בשולחנו, סי' תצ"ד, סעיף י"ח, יום שניתנה בו התורה צריך לאכול ולשמוח בו להראות שנוח ומקובל לישראל יום שניתנה בו התורה.

מצורף לזה העתק מכתב ושיחה כלליים שתקותי שיענינו את כ'.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות ובכבוד

מ. שניאורסאהן

ז'תרסו

לכבוד.. שטיינמן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקסג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תשלד.

י"ב בחדש: רבנו הזקן בסידורו (לפני ובא לציון גואל). ודלא כי"א דגם בי"ג משום ספיקא דיומא (הובא בשע"ת או"ח סקל"א סקי"ט). וי"ל טעמי' דאדה"ז, מפני דכל ענין התשלומין אלו הוא בענין הקרבנות, ולית תמן ספיקא דיומא.

חג הם: שו"ע אדה"ז סתקכ"ט ס"ו. וראה מ"מ לשו"ע שלו ר"ס רמב דלענין קרבנות (שזהו ענין התשלומין) גם קרוי מקרא קדש.

חול גמור: תוד"ה תשלומין (חגיגה ט, א).

דיום העצרת: מל' "תשלומין כל שבעה" (חגיגה יז, א) משמע דגם ביום הא' (וכן בחהמ"צ וחה"ס) ישנו הענין דתשלומין (ואכמ"ל). וא"כ גם בזה - עד י"ב בחדש משתווה ליום דעצרת.

הוראת רבנו: וראה ג"כ שו"ע יו"ד סשצ"ט ס"ח.